About FUR.Line
ประเภทของธุรกิจ
ด้วยพื้นที่กว่า 4,000 ตารางเมตร รวมถึงทีมงานที่มีประสบการณ์กว่า 180 คน ได้ถูกจัดเพื่อรองรับสายงานผลิตทุกประเภท ตั้งแต่ทีมงานออกแบบมีมัณฑนากรคอยดูแล แผนกทีมงานไม้ เฟอร์นิเจอร์ งานสีทุกประเภท งานผลิตชิ้นงานเหล็ก สแตนเลส แผนกติดตั้ง และซ่อมบำรุงรักษา บริษัท เฟอร์ไลน์ลิงค์ จำกัด มีความมั่นใจจะสามารถสนองความต้องการ และความพึงพอใจของลูกค้าได้เป็นอย่างดี
  • Commercial Space Designs (Showroom /Shop Corner DISPLAY ,Kiosk, Promotion Stand & Display ,Design & Contractor ,Interior Decoration ,Exhibition / Booth Design ,Construction ,Light Box /Graphic Design Inkjet)
  • Furniture Built in & Knock Down Factory (Loose Furniture ,Kitchen Unit ,Office Furniture Unit ,Sofa Furniture Unit )
นโยบายคุณภาพ

ต้นทุนต้องประหยัด คุณภาพต้องพัฒนา

ส่งมอบตรงเวลา     เพื่อลูกค้าพึงพอใจ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยแรงใจทุกคน

วิสัยทัศน์
บริษัทมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนางานผลิต และสร้างสรรค์และจินตนาการของลูกค้า อย่างมีคุณภาพ คงสภาพสวยงามโดดเด่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาด และความสามารถในการแข่งขันบนเส้นทางการตลาดทางธุรกิจของลูกค้าได้อย่างมั่นคง บริษัท เฟอร์ไลน์ ลิงค์ จำกัด มีทีมงานที่มีประสบการณ์ และมีประสิทธิภาพในการทำงานผลิต และออกแบบสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดี บริษัทมีความมั่นใจ และจะสร้างสรรค์งานด้วยความประณีต โดยมีทีมงานผู้ควบคุมที่มีประสบการณ์ เพื่อให้งานเสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลา และงบประมาณที่ต้องการและกำหนดให้
พันธกิจ
  • มุ่งมั่นพัฒนา ทรัพยากรบุคคล
  • มุ่งมั่นผลิตภัณฑ์ ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของงาน และความต้องการของลูกค้า
  • นโยบายคุณภาพ ได้มาตรฐานความปลอดภัย ด้วยต้นทุนการดำเนินที่มีประสิทธิภาพ
  • ยึดมั่นในการตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ
  • ยึดมั่นในการทำงานแบบคู่ค้าในการทำธุรกิจ
  • มุ่งบริหารองค์กร และดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และตามครรลองครองธรรม